Aktualności

Budowa kolektora eksploatacyjnego łączącego kolektory A i C w Pasmie Pruszkowskim

Dnia 10.12.2013 firma Egis Poland podpisała Umowę na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Budowa kolektora eksploatacyjnego łączącego kolektor A i C na terenie Pasma  Pruszkowskiego”, która realizowana jest w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV” nr POIS.01.01.00-00-204/09” w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Kolektor Burakowski-Bis - nowa inwestycja z zakresu gospodarki ściekowej

Dnia 07.10.2013 podpisaliśmy umowę z Warszawskim MPWiK na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji polegającej na budowie kolektora ogólnospławnego DN3000 o długości całkowitej 3.215 m w ul. Marymonckiej (na odcinku od ul. Żeromskiego do Trasy Mostu Północnego) wraz z połączeniami z istniejącymi kolektorami kanalizacyjnymi.